Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Ledium Kft. által üzemeltetett

www.lediumdesign.hu

webáruház használatáról

 

PREAMBULUM

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Ledium Kft. (székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54., adószám: 13468062-2-06, a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett www.lediumdesign.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

 

A www.lediumdesign.hu webáruház kizárólag fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek (a továbbiakban: Megrendelő) számára biztosítja az elektronikus úton történő szerződéskötést. A webáruházból való megrendeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő és Társaságunk között létrejövő adásvételi szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF-ben foglaltak határozzák meg.

 

Jelen ÁSZF-ben tájékoztatjuk továbbá a Megrendelőket az adásvételi szerződéskötéssel kapcsolatosan, különös tekintettel a szerződéskötés lépéseire, létrejöttére, tartalmára és megszűnésére vonatkozólag, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

 

Minderre tekintettel kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek és magatartási kódexre nem utal.

 

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Ledium Kft.

Ügyvezető: Mesterházy Csaba

Cégjegyzékszám: CG06-09-009817

Bejegyző Bíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged, Tábor u. 4.)

Adószám: 13468062-2-06

Székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.

Telefon: 62/658-151, 70/513-1520

E-mail: ledaruhaz@ledium.hu

NAIH regisztrácós számunk: 135405/2017

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató email címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

 

 

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS JOGSZABÁLYOK

Jelen általános szerződési feltételek a Ledium Kft. által több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a Megrendelő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat Társaságunk és a Megrendelő egyedileg nem tárgyalt meg.

 

Az Ön és Társaságunk között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit Társaságunk a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

Jelen ÁSZF értelmezésére, valamint az itt nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) irányadó szabályai. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Jelen ÁSZF, a weboldal és a további igényérvényesítés nyelve magyar.

 

Alapfogalmak

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy [Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont].  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerinti fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy [Ptk. 8:1. § (1) bek. 4. pont], továbbá az Fgytv. 2. § b) pontja szerint az, aki a fentiekben meghatározott tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

 

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés.

 

Adásvételi szerződés: adásvételi szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles [Ptk. 6:215. § (1) bek.].

 

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe [Ektv. 2. § d) pont].

 

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő [Fgytv. 2. § f) pont].

 

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett [Fgytv. 2. § o) pont].

 

 

3. TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉSRŐL

Jelen ÁSZF hatálya – és egyben a vásárlási feltételek – a Ledium Kft., valamint a fogyasztónak nem minősüli jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet közötti, a www.lediumdesign.hu webáruházból történő vásárlással keletkező jogviszonyokra terjed ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.lediumdesign.hu webáruházból való megrendeléssel nem jön létre fogyasztói szerződés. A Megrendelő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet és Társaságunk között a Ptk. vonatkozó rendelkezésire figyelemmel adásvételi szerződés jön létre.

A fentiekre tekintettel a két vállalkozás viszonylatában az Fgytv. – a békéltető testületekre vonatkozó rendelkezések kivételével –, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2014. Korm. rend.), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003. Korm. rend.) hatálya nem terjed ki.[1]

A jelen ÁSZF a 2019. október 18. naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Ledium Kft. jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat Társaságunk azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalon közzéteszi. A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

 

A szerződés alakisága, hatálya, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

 

A www.lediumdesign.hu webáruházban leadott megrendelések jogi szempontból nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A ráutaló magatartással tett jognyilatkozat Társaságunk tudomásszerzésével válik hatályossá. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Ledium Kft. a Megrendelővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárolja az érvényben lévő és hatályon kívül helyezett minden ÁSZF-et, így mind a Ledium Kft., mind pedig a megrendelő cég részére hozzáférhetővé válik a szerződés bármely későbbi időpontban.

 

Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el https://www.lediumdesign.hu/vasarlasi-feltetelek webcímen. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása  érdekében a Ledium Kft. PDF formátumban is közzéteszi azt. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz a megrendelő cég kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást a megrendelő cég egy esetleges vásárlást követően, a vásárlás során történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

 

Magatartási kódex

 

A Ledium Kft. nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

 

4.DIGITÁLIS ADATTARTALOM ÉS A SZERZŐI JOGOK

A weboldal a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül – HTML formátumú weboldalán – a Megrendelő számára. Az így továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására. A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére. A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az igénybe vevő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. Társaságunk nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

 

A weboldal használata a Megrendelő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban Társaságunk javasolja, hogy az igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Ledium Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

Fentiek alapján a Társaságunk fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében.

 

 

5.TÁJÉKOZTATÓ A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁRÓL

A Ledium Kft. a www.lediumdesign.hu webáruházban LED fényforrásokat forgalmaz. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a webáruházban ezen termékeket kategóriákba rendezve találhatja meg. A honlapon a megvásárolható termékek nevéről, lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

 

 

 

A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! A Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt nem vállalunk felelősséget.

 

 

Megrendelés menete

 

Társaságunk által üzemeltetett webáruház használata regisztrációhoz kötött, a Megrendelő csak ezt követően tud megrendelést leadni. Megrendeléskor a fogyasztónak nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet neve, székhelye, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, valamint a szállítási címe és a számlázási adatok megadása kötelező. A honlapon közölt információk nem minősülnek Társaságunk részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az ajánlat Társaságunk elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 

 1. Regisztráció

Regisztráció során a megrendeléshez, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat kérjük el. A megadott e-mail címre a Megrendelő kap egy megerősítő kódot, amire kattintva a regisztrációja véglegesítésre kerül. A folyamat lezajlása után a Megrendelő a www.lediumdesign.hu áruház felhasználója lesz. Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált felhasználókat a Ledium Kft. jogosult az adatbázisból törölni, illetve a kétségbe vonható adatok valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

 1. Böngészés

A honlap oldalain a kategóriákra, illetve az árucikkek nevére kattintva lehet az áruk listáját, valamint a termékek részletes leírását és az árát megtekinteni.

 

 1. A termék ára

A termék ára a termék mellett feltüntetett ár, amely forintban értendő és tartalmazza a magyar jogszabályok szerinti általános forgalmi adót (ÁFA), és – amennyiben van – a csomagolási költséget is. Az ár nem tartalmazza a házhoz szállítás díját, amely a bruttó áron felül fizetendő. Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, Társaságunk teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőt az akcióról, annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

 

A Ledium Kft. elfogadja az Euróban történő teljesítést is, melynek során a Raiffeisen bank EUR vételi árfolyama az irányadó.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy a termék mellett – rendszerhibából, adatbeviteli, egyéb adatfrissítési, vagy emberi hibából kifolyólag – hibás ár szerepelhet a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelő cég ajánlatát a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés. Amennyiben Ön a hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban részünkről nem minősül az ajánlat elfogadásának. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén Társaságunk az elektronikus – nem automata – visszaigazolásában felhívja a Megrendelő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Megrendelő a hibás ár helyett a Társaságunk által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni és szerződést kötni, ez esetben nem jön létre szerződés. A webáruházban megjelenő esetleges hibás árakat a tudomásunkra jutást követően haladéktalanul kijavítjuk. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

 

 

 

 1. Kosár

A kiválasztott árukat tetszőleges példányban a „KOSÁRBA” gomb megnyomásával tudja a kosárba betenni. A kosárban levő mennyiség a +,- gombokkal módosítható. A jobb oldali menüsorban mindig a kosár aktuális állapota látszik. A Kosár menüpontra kattintva annak tartalmát láthatja, illetve módosíthatja. A Kosár automatikusan frissül a termékek hozzáadásával, vagy árucikkek kosárból való törlésével. A végösszeg folyamatosan nyomon

 

követhető, a „TOVÁBB A MEGRENDELÉSRE” gombra kattintva lehet a megrendelés leadásához tovább haladni.

 

 1. Szállítás

A Kosár oldalról továbblépve ezen az oldalon tudja a szállítási és fizetési feltételeket kiválasztani. A szállítással kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a 30.000 Ft felett leadott megrendelés esetében a szállítás minden esetben díjmentes. A termékek átvehetők GLS csomagponton, házhozszállítás útján, vagy személyesen.

 

GLS csomagpont

 

Termékeinket a GLS futárszolgálat szállítja csomagpontba. A szállítási idő átlagosan 2-3 hét.

A termékek árát és a postaköltséget a csomagpontban készpénzben vagy bankkártyával lehet kifizetni. Túlméretes szállítmány esetén csomagpontba nem tudunk szállítani.

Szállítási költség: 3175 Ft, 30.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes

Utánvét költsége: 550 Ft

 

Házhozszállítás futárszolgálattal

Termékeinket a TOF vagy GLS futárszolgálat szállítja házhoz. A szállítási idő átlagosan 2-3 hét. A termékek árát és a postaköltséget készpénzben vagy bankkártyával lehet kiegyenlíteni.

Szállítási költség: 3175 Ft, 30.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes

Utánvét költsége: 550 Ft

 

Személyes átvétel Szegeden

 

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54. alatti irodánkban átvehetők a rendelt termékek. Ebben az esetben szállítási költség nem merül fel.

 

 1. Adatellenőrzés, adatbeviteli hibák javítása, megrendelés véglegesítése

A Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy lehetőség van a megadott termék darabszámának módosítására, illetve a kosár tartalmának törlésére. Ezt követően ismételten lehetőség van a kosárba helyezni a megrendelni kívánt terméket. A megrendelés során a Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

 

A Megrendelő a szállítási és számlázási címet a megrendelés leadása előtt a „Rendelés összegzése” oldalon még tudja ellenőrizni és a Módosítás linkre kattintva módosítani. A megrendelést a vásárlási feltételek elfogadásával és a Megrendelem gomb megnyomásával lehet véglegesíteni. A megrendelést a Ledium Kft. visszaigazolja a regisztrációnál megadott email címre.

 

 

 

6. FIZETÉS, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS AZ ÁRU ÁTVÉTELE

A megrendelő cég a weboldalon az alábbi fizetési módok közül tud választani:

 • utánvétel: az áru átvételével egyidejűleg; az ilyen fizetési mód esetén a fizetés Társaságunk megbízott partnere, a GLS Hungary futárszolgálat részére történik készpénzben, a termék átadásával egyidejűleg. Személyes átvétel esetén a termék ellenértékének kiegyenlítésére az üzletben kerül sor.
 • banki átutalás: előre utalással.

 

A fizetés minden fizetési mód esetén forintban vagy euróban történik.

 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve – amennyiben Társaságunk él ezzel a jogával – az előlegnek a Szolgáltató bankszámláján történt jóváírásától 2-3 hét. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt Társaságunk a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

Amennyiben a vállalt 2-3 hetes határidőn belül nem teljesíthető a termék kiszolgáltatása, a Társaságunk e-mailben értesíti a megrendelő céget, hogy az dönthessen, hogy ez esetben eláll a szerződéstől vagy megvárja a termék Társaságunk által megjelölt határidőben történő átadását.

 

 

7. MINŐSÉGI- ÉS MENNYISÉG KIFOGÁSOLÁS RENDJE

A Megrendelő, mint jogosult köteles késedelem nélkül meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A termék átadás-átvétel időpontjában szükséges az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak. Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (ún. rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó szavatossági időn belül.

 

 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÁRFELELŐSSÉG

A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.

 

 1. Késedelmes teljesítés

A Ledium Kft., mint kötelezett késedelembe esik, ha a szolgáltatást annak esedékességekor nem teljesíti. Ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.

 

A jogosult elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha

 • szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy
 • a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő, pénztartozás esetén a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti.

 

A Megrendelő, mint jogosult késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el. A jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja. Átvételi késedelem esetén a kötelezett a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a jogosultra száll át.

 

 1. Hibás teljesítés

Amennyiben a Ledium Kft. részértől esetlegesen hibás teljesítés történik, a megrendelő céget a Ptk.-ban biztosított kellékszavatossági jog illeti meg. Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Kellékszavatossági jogok

 Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 •  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

 

A Megrendelő, mint jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Ledium Kft.-vel, mint kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

A Megrendelőket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás nem illeti meg, tekintettel arra, hogy az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján Megrendelőink nem minősülnek fogyasztónak, és ezen szabályok, kizárólag fogyasztói szerződések esetében alkalmazandóak.

 

   Társaságunk a szerződés teljesítésért  jótállást nem vállal.

 

 1. Termékfelelősség

A termékkárért a hibás termék gyártója tartozik felelősséggel. Termékkárt jelenti a valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár, és a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

 

A termékfelelősség szabályai alkalmazásában gyártó a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. Importtermék esetén a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozó személyt is gyártónak kell tekinteni. Ez a szabály nem érinti az importálónak a gyártóval szemben érvényesíthető visszkereseti igényét.

 

Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. (Ezt a szabályt importtermék esetén akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a termék gyártója feltüntetésre került, de az importálója nem állapítható meg.) A forgalmazó ezt a nyilatkozatát a károsult írásbeli felhívásától számított harminc napon belül teheti meg.

 

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba. A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.

 

A gyártó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem hozta forgalomba;

b) terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta;

c) a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett;

d) a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

e) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Az alapanyag vagy a résztermék gyártója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a hibát a végtermék szerkezete, illetve összetétele okozta; vagy

b) a hiba a végterméket gyártó utasításának a következménye.

 

 1. Vis maior

A Ledium Kft. nem felel a vis maiorból (természeti katasztrófák, háború, forradalom, felkelés, közlekedési útvonal lezárása, behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott, a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő súlyos üzemzavarok) eredő, vagy egyéb olyan károkért, melyekkel összefüggésben bizonyítja, hogy azt ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és amely körülményekkel kapcsolatban nem volt elvárható, hogy azt a Ledium Kft. elkerülje vagy az így bekövetkező kárt elhárítsa.

 

A Megrendelő részéről kártérítés követelésére a Ptk.-ban és az egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen a szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén van lehetőség. A Megrendelőnek a kártérítés követelésével összefüggésben bizonyítania kell - a szerződésszegést, mint a károkozó magatartást, - azt, hogy a kár a szerződésszegés következménye volt, és - a bekövetkezett vagyoni kár mértékét.

 

A Ledium Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

 

 

9. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

A 45/2014. Korm. rendeletben – a fogyasztónak minősülő természetes személyek számára – biztosított indokolás nélküli elállási jog Megrendelőinket nem illeti meg.

 

A Ptk. szabályai alapján az adásvételi szerződés felmondása fogalmilag kizárt, mert a felmondás a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, és az adásvételi szerződés nem eredményez tartós jogviszonyt, annak alapján nem áll fenn a jövőre nézve megszüntethető jogviszony. Az adásvételi szerződés alapján az eladót, illetve a vevőt terhelő főkötelezettség egyszeri aktussal megvalósuló szolgáltatás, ennek értelmében a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

 

Az elállás jogával a Megrendelő abban az esetben élhet, amennyiben a hibás teljesítés esetén Társaságunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve ha e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Elállhat a szerződéstől továbbá a Megrendelő, ha Társaságunk késedelembe esik és a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke a Megrendelőnek megszűnt. A jogosult elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

 

 

 

 

10. PANASZKEZELÉS ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

 1. Panaszkezelés

A Megrendelő a hibás termék miatti szavatossági igényét személyesen, vagy Társaságunkhoz intézett, e-mail útján, vagy postai úton megtett nyilatkozattal tudja érvényesíteni. A Megrendelő Társaságunk teljesítésének napjától számított egy éven belül érvényesítheti szavatossági igényét azzal, hogy a szavatosság időtartama alatt végig a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodása a vásárlást megelőzően is már megvolt.

 

 1. Igényérvényesítés

A szerződő felek, azaz Társaságunk és a Megrendelő közötti, a szerződésből eredő – ide értve a szerződés létrejöttét, megszűnését, a szerződés teljesítését és szerződésszegés esetét is – jogvitáját polgári peres eljárás keretében bírósági úton, vagy a békéltető testületet előtt kezdeményezett eljárásban érvényesíthető; az Fgytv. 2. § a) pontjára figyelemmel a Megrendelő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet kizárólag a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában minősül fogyasztónak.

 

A békéltető testület hatáskörébe a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik, feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.  

 

Jelen esetben az eljárásra a fogyasztónak minősülő vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület illetékes. 

 

Az online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testületnek (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488 21 31) van kizárólagos illetékessége.

 

 

11. JOGFENNTARTÁS, ADATVÉDELEM

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 3  munkanapon belül.

 

Az adatvédelmi rendelkezések a https://lediumdesign.hu/adatvedelmi-nyilatkozat webcímen érhetők el.

 

 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF 2019. október 18. napján került közzétételre. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről:

https://www.lediumdesign.hu/custom/lediumdesign/image/data/aszf.pdf

 

Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor a Megrendelő számára hozzáférhetővé válik, és termék adásvételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban.

 

Amennyiben Társaságunk az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Társaságunk egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Szeged, 2019. október 18.

 

Ledium Kft.

 

[1] Figyelemmel a Ptk. 8:1. § (1) bek. 3-4. pontjára, az Fgytv. 1. § (1) bekezdésére, a 45/2014. Korm. rend. 1. § (1) bekezdésére, valamint a 151/2003. Korm. rend. 1. § (1) bekezdésére.

Keresés